Organisation

The Japan Karate Association of India is an Autonomous karate entity legally and officially recognized by the JKA World Federation and Karate Association of India for the promotion of karate. JKAI is centrally organized and coordinated through Mumbai JKAI Head Quarters 

Milan Trivedi

Chief Instructor

JKA India


JKA India Advisory CouncilMr. Ajay Saini
JKA India Member State HeadsMr. Tapan Deka

Assam
 

Mr. Seraz Shaikh

Goa
 

Mr. Amit Sangra

Jammu & Kashmir

Mr. Sridhara.R

Karnataka
 

Mr. Shakir P.K

Kerala
 

Mumbai HQ

Maharashtra

Mr. S Mahapatra

Odisha
 

Mr. Charanjit Singh

Punjab
 

Mr. S.Vinoth

Tamil Nadu


JKA India Club MemberMr. Aditya Kukreja

Dist Chief - Jalgaon, Maharashtra
 

Mr. Dhanantar Kumar

Jharkhand
 

Mr. Lalsaeb Mulani

Maharashtra

Mr. Ashfak Khan

Chittorgarh - Rajasthan
 

Mr. Ratheesh K.J

Kanyakumari - Tamilnadu
 
 

Facebook Twitter